Ta strona używa plików cookies.    Polityka cookies    Zarządzanie plikami cookies ×

Polityka prywatności (RODO)

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO) – informuję że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teresa Marzyńska prowadząca działalność gospodarczą TERESA MARZYŃSKA PIT-STOP ul. Kościuszki 86, 42-500 Będzin. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane w poniższym zakresie:

1. Kategorie danych:

a) dane niezbędne do realizacji zlecenia naprawy;

b) dane z rejestru przedsiębiorców CEIDG: nazwę, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej NIP;

2. Celem przetwarzania danych osobowych określonych w pkt 1 jest realizacja umowy (tj. zlecenia naprawy) oraz spełnienie obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu księgowości oraz prawa podatkowego.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych, określonych w pkt 1 jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, oraz niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnie ciążącego na Administratorze danych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania umowy bądź okres współpracy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych które Panią/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

9. Podane przez Panią/Pana dane nie będą stanowić podstawy do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, a także nie będą służyć ocenie Pani/Pana czynników osobowych celem analizy lub prognozy aspektów.

PIT STOP Wgniecenia
ul. Kościuszki 86
42-500 Będzin

+48 602 637 458

pitstopwgniecenia@gmail.com


Godziny otwarcia:

pon.-pt.: 8:30 - 17:00
sob.: 8:30 - 14:00

Polityka prywatności  Polityka cookies  Zarządzanie plikami cookies